به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ ضمن تشکر از خانواده های گرامی و دانش آموزان عزیز که در مرحله دوم آزمون جذب این مرکز شرکت نمودند، به استحضار می رساند در این مرحله از میان 379 نفر داوطلبین عضویت در شعب اصفهان و قم، 132 دانش‌آموز به همراه خانواده هایشان جهت مصاحبه و تست وکسلر دعوت به عمل آمد.

این تست توسط تیم 4 نفره متخصص از دانشگاه اصفهان صورت پذیرفت و بیش از 230 نفر -ساعت جهت برگزاری آن وقت‌گذاری شده است.

با عنایت به اینکه بررسی و تحلیل آزمون وکسلر و مصاحبه خانواده ها فرآیند زمان بری است لذا اعلام نتایج این مرحله و دعوت از 40 نفر از دانش آموزان در هر یک از شعب اصفهان و قم جهت حضور در مرحله سوم (اردوی رفتار شناسی) تا پایان روز شنبه 22 اردیبهشت ماه انجام خواهد پذیرفت. لازم به ذکر است از میان 40 نفر پایانی 20 نفر جهت عضویت نهایی در مرکز انتخاب خواهند گردید.