1. دفتر مرکزی (ستاد): اصفهان، خیابان آیت الله غفاری (زینبیه)، کوچه شماره 15 (آیت الله سعیدی)، جنب حوزه 17 مقداد، بن بست آذر، مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله، کد پستی: 8197113751، تلفن تماس: 03135519179 – 03135515242
  2. شعبه اصفهان: خیابان پروین اعتصامی، چهارراه هفتم تیر، کوچه شماره 14، مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه اصفهان، کد پستی: 8199645553، تلفن تماس: 03132270953 – 03132270917
  3. شعبه قم: صفائیه، کوی 39، مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه قم، کد پستی: 3713755411، 3713775875 تلفن تماس: 02537732037