دکتر خسرو باقری:

ایشان در پژوهشی به طور خلاصه به فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران می پردازند. اعتقاد ایشان این است که جهت تدوین فلسفه تعلیم و تربیت برای آموزش و پرورش ایران دست کم باید به 3 عنصر فرهنگ و اندیشه اسلامی، ویژگی های فرهنگ ملی و مواجهه فرهنگی با دنیای غرب توجه کرد که در تحقیق حاضر به عنصر نخست (فرهنگ و اندیشه اسلامی) و تا حدی عنصر سوم (مواجهه فرهنگی با دنیای غرب) پرداخته می شود.

نظرات ایشان در فایل زیر قابل مشاهده می باشد:

 نظرات دکتر خسرو باقری