مقدمه

 انسان‌ها برای رسیدن به هدفی متعالی خلق شده‌اند و هوشیار کسی است که به سنن الهی پایبند بوده و به کمک واسطه های فیض ربّانی و از طریق اتصال به دستگاه ولایت، از بندهای پیچیده شده بر قلب و ذهن و زبان، خود را برهاند و وارد مجلس اُنس با خدا شده و از پایگاه بصیرت توحیدی، زندگی و تاریخ را تحلیل نماید و عمل خود را بر اساس آن شکل دهد.

ادامه مطلب