به گزارش روابط عمومی مرکز سلاله؛ در تاریخ های 29 و 30و 31 فروردین ماه 97 با حضور تیم تست هوش و اساتید مصاحبه ی خانواده دومین مرحله از آزمون استعداد یابی دانش آموزان راه یافته به مرحله دوم در شعبه قم انجام گرفت.

دراین مرحله تعداد 55 نفر از دانش آموزان سید پسر به مصاحبه خانواده و تست هوش دعوت شده بودند.شایان ذکر است آخرین مرحله ی جذب 97 اردوی نیمروزه ی شخصیت شناسی میباشد که بعد از اعلام قطعی نتایج تست هوش انجام خواهد گرفت.