به گزارش روابط عمومی مرکز سلاله؛ یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 با حضور دکتر خوش گو مشاور و متخصص تغذیه سومین کارگاه آموزش خانواده با موضوعات زیر در دو کارگاه برگزار گردید.

این کارگاه برای دو مقطع از خانواده های متربیان برگزار گردید که موضوع کارگاه شماره اول ویژه مقاطع چهارم و پنجم; تغذیه مناسب در دوران قبل از بلوغ و کارگاه بعدی برای مقاطع ششم و هفتم با موضوع تغذیه مناسب در دوران بلوغ و بعد از آن بود.

لازم به ذکر است این برنامه مورد استقبال خانواده ها قرار گرفت و تا ساعتی بعد از اتمام کارگاه استاد پاسخ گوی سوالات طرح شده توسط خانواده ها بود.