امروزه ما بر زمینی پای می گذاریم که در طول تاریخ انسان های صالح و ناصالح زیادی « با هم » تحولات تاریخ آن را شکل داده اند . تقابل خیر و شر و برتری متناوب آن دو بر هم ، تداوم پستی و بلندی شایستگی انسان در حاکمیت بر زمین را در پی داشته است . گاه تا بدانجا نزول یافته که جز نوح نبی و عده ای قلیل از یاران او ، باقی نسل بشر مستحق عذاب الهی بوده اند و گاه چنان شرافت یافته که پیامبر ختمی مرتبت از سوی خدا به سوی او مبعوث می گردد تا تمام معارف الهی را تعلیم ایشان نماید . ادامه مطلب

هدف:

شرکت کنندگان در این دوره پس از اتمام، توانایی اداره گروههای فرهنگی را دارند.

مشخصات ورودی:

1-   طلبه های محترم سید که حداقل دارای سطح یک حوزه می باشند.

2-     شرکت در مصاحبه و پذیرش ادامه مطلب