به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ پنجشنبه 28 تیر 97 و در خلال برگزاری کلاس های استعدادی ره آموزان مرکز شعبه اصفهان، جلسه مشورتی پیرامون حوزه های استعدادی و تربیتی با حضور دکتر قاسم زاده برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور اعضای ستاد و شعبه اصفهان مرکز سلاله برگزار گردید جناب آقای دکتر قاسم زاده ضمن تایید کلیت فرآیند جذب و استعدادی مرکز سلاله، پیرامون مدل های ساختارگرایی در حوزه استعداد به بحث و گفتگو پرداختند.

در پایان این جلسه آقای دکتر قاسم زاده از کلاس های استعدادی متربیان شعبه اصفهان که در دبستان سادات برگزار می گردد بازدید بعمل آوردند.