به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ دومین جلسه آموزش خانواده متربیان مرکز سلاله شعبه اصفهان با موضوع آرامش بخشی در کودک و نوجوان سه شنبه 26 تیر 97 در خانه قرآن برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای میرزاخان لو دومین مبحث پیرامون موضوع«آرامش بخشی در کودک و نوجوان» را برای خانواده ها بیان کردند. همچنین موارد مطرح شده در جلسه اول که از خانواده ها خواسته شده بود مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.