به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ جمعه 15 تیرماه 1397 دهکده فرهنگی منتظران آفتاب میزبان مراکز فرهنگی تربیتی در زمینه کودک و نوجوان شهر اصفهان بود.

در این گردهمایی که مراکز فرهنگی تربیتی شهر اصفهان که در زمینه رشد تربیتی کودکان و نوجوانان فعالیت دارند به همراه خانواده های خود شرکت داشتند. شایان ذکر است در این گردهمایی کلیه مراکز توسط مدیران خود به مجموعه های حاضر دیگر معرفی و از نقطه نظرات یکدیگر استفاده کردند.

مدیر مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله نیز در مورد فعالیت های تربیتی و استعدادی مرکز صحبت و فرآیند جذب دانش آموزان سید را برای حضار توضیح دادند و به پرسش های مدیران دیگر مراکز پاسخ دادند و از پیشنهادات حاضرین در خصوص رصد تربیتی و استعدادی دانش آموزان مرکز استقبال کردند.

لازم به ذکر است در این گردهمایی خانواده های محترم علاوه بر استفاده از فضا و امکانات تفریحی دهکده فرهنگی منتظران آفتاب برای کودکان غرفه هایی را تدارک دیده بودند که کودکان در آنها به نقاشی و بازی های مختلف می پرداختند.

در پایان این گردهمایی بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء و ذکر توسل، پذیرایی شام صورت گرفت.