در کشور پهناور ايران شش گروه عمده از سادات وجود دارند . آنها عبارتنداز : ادامه مطلب