بدترین بلا برای جوانان از دیدگاه مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری حفظه الله در سخنرانیی در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۷۷ می فرمایند این ولش بدترین بلا برای جوانان است.احساس مسئولیت یعنی رها کردن این حالت ولش ادامه مطلب

کلیپ اردوی دو روزه فرهنگی تربیتی پایداری ویژه ره آموزان مرکز سلاله شعبه اصفهان