گزارش تفصیلی فعالیت های مرکز سلاله شعبه اصفهان در ترم پائیز ۱۳۹۸

کلاس های دانش آموزان مرکز سلاله شعبه اصفهان و قم در ترم پائیز ۱۳۹۸

دورهمی خانوادگی متربیان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه اصفهان

اردوی خانوادگی متربیان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه اصفهان