طرح شجره طوبی

فعالیت های تربیتی جهت متربیان سید از بدو تأسیس تاکنون در دستور کار مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله قرار داشته است. اما پس از طی مسیری پنج ساله در سال ۱۳۹۴ شناسایی و جذب، پرورش، حمایت و ساماندهی نخبگان و استعدادهای برتر سادات به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت. ادامه مطلب

طرح شجره طیبه

مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله پس از چند سال تجربه فعالیت های آموزشی در بخش طلاب، با اتکاء به تجارب این فعالیت مستمر و مطالعات گوناگون گذشته و با توجه به نیاز به وجود طرحی کامل و همه بعدی و قابل ارائه به مجامع علمی و تربیتی از سویی و نیاز به هماهنگی میان دفاتر استانی خود، طرحی در خصوص نظام جامع فعالیت های طلاب خود تدوین نموده است.لازم به ذکر است سند پیش رو شرحی مختصر از چارچوب های طرح شجره طیبه بوده و هدف از تألیف آن ایجاد شناخت اجمالی از این چارچوب ها می باشد.

ادامه مطلب

طرح شجره طوبی

مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله پس از چند سال تجربه تربیتی در بخش دانش آموزی، با اتکاء به تجارب این فعالیت مستمر و مطالعات گوناگون گذشته و با توجه به نیاز به وجود طرحی کامل و همه ¬بعدی و قابل ارائه به مجامع علمی و تربیتی از سویی و نیاز به هماهنگی میان دفاتر استانی خود، طرحی در خصوص نظام جامع فعالیت های دانش آموزی خود تدوین نموده است.لازم به ذکر است سند پیش رو شرحی مختصر از چارچوب های طرح شجره طوبی بوده و هدف از تألیف آن ایجاد شناخت اجمالی از این چارچوب ها می باشد.

ادامه مطلب