متن تقریر و امضای آیت الله ابوالقاسم علیدوست

باسمه تعالی
خداوند بزرگ بازای اطعام مسکین و یتیم و اسیر هیجده آیه نازل فرمود و بازای کارهای به ظاهر بزرگتر یک الی دو آیه.
ابوالقاسم علیدوست-۸۹/۱۱/۲۰