مرقومه حضرت آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی در مورد مرکز فرهنگی تربیتی سلاله

ayatolah-fazel0194

با حضور سرپرست مرکز فرهنگی تربیتی سلاله شعبه قم در دفتر آیت الله  فاضل لنکرانی مرقومه مبارک معظم له در رابطه با مرکز فرهنگی تربیتی سلاله به مسئول این مرکز تقدیم شد. ادامه مطلب …