جهت ساختار سایت جدید

شناسایی و پرورش استعداد

مرکز تربیتی و پرورشی سلاله از ابتدای سال ۹۴ با مأموریت تربیت و پرورش دانش آموزان سید پسر مستعد  فعالیت‌های خود را طراحی، برنامه‌ریزی نمود ادامه مطلب