جهت ساختار سایت جدید

فرم ها

از آنجاییکه مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله به طور دائم و منظم برنامه های مختلفی منطبق بر برنامه و بودجه یک ساله برای مخاطبین خود برگزار می نماید، لذا جهت ثبت گزارش برنامه ها و استفاده از تجربیات حاصل از آن در آینده، فرم های گزارشی به فراخور برنامه های موجود تدوین گردیده است.

ادامه مطلب