کارگاه های آموزش خانواده های ره آموزان مرکز سلاله شعبه قم در ترم تابستان ۹۷ برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ سه شنبه۱۲تیر۹۷ اولین کارگاه آموزشی خانواده های ره آموزان مرکز سلاله شعبه قم با موضوع شیوه های تعامل و برخورد با خواسته های کودکان ونوجوانان توسط استاد فدایی ویژه مقاطع ششم،هفتم،هشتم برگزار گردید.

همچنین دومین کارگاه خانواده در ۱۲ تیر۹۷ با موضوع راهکارهای افزایش حس احترام فرزندان به والدین و نحوه ی تعامل و برخورد والدین با آن ها توسط استاد دکتر هادی ویژه مقاطع چهارم و پنجم برگزار گردید.لازم به ذکر است، سه شنبه ۱۹تیر۹۷ اولین کارگاه آموزشی خانواده های ره آموزان مرکز سلاله شعبه قم با موضوع راهکارهای افزایش تقیدات مذهبی فرزندان علی الخصوص نماز توسط استاد ملکی ویژه مقاطع چهارم و پنجم برگزار گردید.همچنین دومین کارگاه خانواده در۱۹تیر۹۷با موضوع شیوه های تعامل و برخورد با خواسته های کودکان ونوجوانان توسط استاد فدایی ویژه مقاطع ششم،هفتم،هشتم برگزار گردید.