سومین کارگاه آموزش خانواده در مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه قم برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز سلاله؛ یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور دکتر خوش گو مشاور و متخصص تغذیه سومین کارگاه آموزش خانواده با موضوعات زیر در دو کارگاه برگزار گردید.

این کارگاه برای دو مقطع از خانواده های متربیان برگزار گردید که موضوع کارگاه شماره اول ویژه مقاطع چهارم و پنجم; تغذیه مناسب در دوران قبل از بلوغ و کارگاه بعدی برای مقاطع ششم و هفتم با موضوع تغذیه مناسب در دوران بلوغ و بعد از آن بود.

لازم به ذکر است این برنامه مورد استقبال خانواده ها قرار گرفت و تا ساعتی بعد از اتمام کارگاه استاد پاسخ گوی سوالات طرح شده توسط خانواده ها بود.