ره آموزان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه اصفهان از پارک فن آموز شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ در راستای آشنایی با حوزه های مختلف استعدادی، متربیان مرکز سلاله شعبه اصفهان از پارک فن آموز شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان واقع در دانشگاه صنعتی بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید متربیان با فناوری های دانش بنیان مانند ربات نوازنده، تفنگ لیزری، دستگاه های پنوماتیک، ربات های فوتبالی و سینما سه بعدی آشنا شدند.

این بازدید که روز سه شنبه ۱۳ شهریور ۹۷ برگزار شد از ساعت ۹ تا ۱۳ به طول انجامید.