دید و بازدید نوروزی اعضای مرکز سلاله شعبه اصفهان در گلستان شهدای اصفهان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ دیدوبازدید نوروزی اعضای مرکزسلاله شعبه اصفهان روز دوشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷ در گلستان شهدای اصفهان برگزار گردید.

در این برنامه که ره آموزان به همراه خانواده های خود شرکت نمودند، ضمن دید و بازدید نوروزی با مربیان و کادر مرکز سال خود را با تجدید عهد و میثاق با شهدا آغاز نمودند. سپس بصورت دسته جمعی بازدیدی از فرهنگسرای پایداری بعمل آوردند.