خانواده های ره آموزان مرکز و پرسنل شعبه قم ازمحل کلاسهای استعدادی شعبه اصفهان بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ خانواده متربیان مرکز و پرسنل شعبه قم مرکز سلاله از محل کلاس های استعدادی شعبه اصفهان که در پژوهش سرای فضیلی برگزار می گردد، بازدید نمودند.

در این بازدید خانواده ها در روز سه شنبه ۱۴ شهریور ۹۶ در سه گروه طی زمان بندی مشخص شده در محل پژوهشسرا حاضر شده و از کلاسهای مختلفی که فرزندانشان در ترم تابستان شرکت کردند بازدید نموده و با مباحث و اهداف هر کلاس آشنا شدند. خانواده های محترم سادات ضمن بازدید از هر کلاس در مورد وضعیت استعدادی فرزند خود با مربیان تخصصی صحبت نمودند.

همچنین کادر مرکز سلاله شعبه قم نیز  از پژوهشسرای فضیلی بازدید نمودند و با برنامه های استعدادی متربیان شعبه اصفهان آشنا شدند.