جلسه ره آموزان گروه شهید بهشتی(ره) مقطع هفتم با مدیر شعبه قم برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ ره آموزان گروه شهید بهشتی(ره) در مقطع هفتم جهت ارائه طرح تشکیل و راه اندازی کتابخانه سلاله با مدیر مرکز تشکیل جلسه دادند.

پنجشنبه ۱۲ بهمن ۹۶ گروهی از ره آموزان مقطع هفتم مرکز سلاله شعبه قم طی جلسه ای با مدیر شعبه طرح تشکیل و راه اندازی کتابخانه سلاله را به ایشان ارائه و پس از بیان جزئیات چگونگی برنامه ریزی برای مشارکت ره آموزان و خانواده های ایشان در هدیه نمودن کتاب و یا کمک در سپردن کتب خود به صورت امانی به مرکز با آقای موسوی بحث و گفتگو نمودند. شایان ذکر است با هماهنگی های صورت گرفته با ستاد سلاله قرار بر این شد بعد از طبقه بندی کتاب ها و شکل گیری کتابخانه برنامه و ساعات ارائه خدمت کتابدار به ره آموزان اعلام گردد.