برنامه های ترم تابستان ۹۷ شعب مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله اعلام شد

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ برنامه زمانبندی شده ره آموزان مرکز سلاله در دو شعبه اصفهان و قم در ترم تابستان ۹۷ اعلام گردید.

به همین گزارش طبق اعلام برنامه های ترم تابستان از سوی ستاد مرکز، مدیران شعب برنامه های این ترم را طبق جداول زیر اجرا خواهند کرد:

برنامه ترم تابستان شعبه اصفهان

برنامه ترم تابستان شعبه قم