اولین کارگاه آموزش خانواده در ترم زمستان بهار ۹۶ در مرکز سلاله شعبه قم برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ اولین کارگاه آموزش خانواده در ترم زمستان بهار ۹۶ دوشنبه ۹ بهمن ماه در شعبه قم برگزار گردید.

در ساعت اول این کارگاه والدین گروه های شهید حججی و شهید چمران در کارگاه شناخت ویژگی ها و رفتارهای فرزندان در دوران قبل از بلوغ و وظائف والدین در این دوران شرکت نمودند. در ساعت دوم کارگاه نیز والدین گروه های شهید احمدی روشن و شهید بهشتی با حضور در کارگاه آشنایی والدین با تغییرات جسمی،روحی، ورفتاری فرزندان در دوران بلوغ و وظائف والدین در این دوران شرکت نمودند.
در پایان این کارگاه ها طرح خانه های نورانی و توضیحاتی در مورد ارتباط خانواده با سامانه ی سرات توسط آقای محمودی مسئول دانش آموزی به سمع و نظر خانواده ها رسید.