سومین مرحله جذب مرکز سلاله جهت ورودی های سال ۱۳۹۷ با عنوان اردوی رفتارشناسی و شخصیت شناسی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ در ادامه روند جذب ورودی های سال ۱۳۹۷، ۸۰ نفر از قبول شدگان در مراحل چهارگانه از شعب اصفهان و قم در سومین مرحله این آزمون با عنوان اردوی رفتارسنجی و شخصیت شناسی مرکز سلاله شرکت نمودند.

در این اردو که با هدف سنجش رفتار و شناخت شخصیت مخاطبین برگزار گردید شرکت کنندگان، ۴ مرحله را بصورت گروهی گذراندند. مراحل این اردو شامل دو بازی وسطی و بردار و برو، حلقه های گروهی و تکمیل پرسش نامه می شد که پس از تقسیم بصورت گردشی هر گروه در مراحل چهارگانه تربیتی و جذاب اردو شرکت نمودند. در هر مرحله مربیان به رصد رفتاری و شخصیتی اعضای گروه خود پرداختند.

در حلقه های گروهی، بحث جالبی پیرامون شخصیت های الگوی دانش آموزان صورت گرفت و دانش آموزان در مورد الگوهای یکدیگر به مباحثه پرداختند. در مرحله ی بعدی هر دو گروه در قالب بازی های تربیتی وسطی و بردار و برو به رقابت پرداختند.

در مرحله پایانی نیز شرکت کنندگان پرسش نامه ی شخصیتی مرکز را تکمیل نمودند.

در تمامی مراحل مربیان و مشاور مرکز به رصد و تحلیل رفتار و شخصیت شرکت کنندگان پرداختند.

از میان ۸۰ نفر از شرکت کنندگان این اردو؛ ۴۰ نفر به عنوان ره آموزان ورودی ۹۷ مرکز سلاله در طرح ۹ ساله مرکز انتخاب می گردند.

لازم به ذکر است این اردو در شعبه اصفهان در محل دهکده فرهنگی منتظران آفتاب و در شعبه قم در بوستان علوی برگزار گردید.

اردوی رفتار شناسی شعبه اصفهان(دهکده فرهنگی منتظران آفتاب)

اردوی رفتارشناسی شعبه قم(بوستان علوی)