اردوی تفریحی و بازدید از کارخانه کفش برای ره آموزان مرکز سلاله شعبه قم برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ پنجشنبه ۲۲ تیرماه ۹۶ ره آموزان شعبه قم به همراه مربیان در محل مجتمع زیتون حضور پیدا کرده و از امکانات تفریحی این مجتمع بهرمند شدند. 

بعد از آن ره آموزان در راستای برنامه های ساحت اقتصادی حرفه ای خود، از کارخانه کفش آِی سودا بازدید به عمل آوردند. در این بازدید مسئولین کارخانه توضیحاتی را از نحوه ی تولید کفش برای ره آموزان ارائه دادند و ره آموزان جهت ارائه مشاهدات عینی خود را یادداشت نمودند تا بتوانند گزارش مختصری از این بازدید را به مربیان خود ارائه نمایند.